KURUMSAL » Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

Derneğin Adıve Merkezi
      Madde 1- Derneğin Adı: Sivas İnşaatMüteahhitleri   Derneği'dir.( SİMDER)
      Derneğin merkezi Sivas'tır.Şubesi yoktur.
      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmekİçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
      Madde 2-Dernek, İnşaat işlerindeyenilikleri takip,uğranılan güçlükleri giderme,üyelerine kolaylıklar sağlamakamacı ile kurulmuştur.
      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları veBiçimleri

 • İnşaatçıların birbirleriyle tanışmasının ve mesleki ahlak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla toplantılar tertip etmek
 • Resmi teşekküller,daire veya arsa sahipleri,hissedarlar,ile teknik elemanlar ve taşeronlar dernek üyeleri arasında çıkacak ihtilaflar sulh yolu ile halletmek ve icabında hakemlik yapmak.
 • Ehliyetli ve mütehassıs üyelerinin listesini idari ve adli mercilere bildirerek mesleki ihtilaflarda veya bu zihniyette olanlarla kanuni yollarla mücadele etmek.
 • İnşaatçılığın yurdun ilerlemesi için elzem olduğunun,mesleki sorunların,tertip edilecek toplantı ve konferanslarla ve basın toplantıları ile duyurmak,her türlü yayın vasıtalarından faydalanmak,
 • Fenni ve kanuni şekilde inşaatçılığın ilerlemesini ve inşaatçıların meşru başarılarını baltalayanlar veya bu zihniyette olanlarla kanuni yollarla mücadele etmek.
 • Hileli ve mesleki itibari zedeleyici,inşaat ve inşaatçılarla mücadele etmek.
 • Dernek üyelerinin mesleki ve kültürel bilgilerinin artması için konferanslar tertip etmek,dergi ve    gazeteler çıkarmak,sergiler açmak,geziler tertip etmek,balolar ve içtimai toplantılar tertip etmek.
 • Dernek üyelerinin toplanmalarını sağlamak için lokal veya kütüphane açmaya çalışmak,ihtiyacı için yerler kiralamak.
 • Dernek üyelerinin her türlü mesleki sorunlarını kanuni yollardan halletmek ve mesleki faaliyetlerinin  devamına imkan sağlamak için uzmanlara danışmalarda bulunmak,yetkili idari mercilerle temas etmek.
 • İnşaat sektörünü ilgilendiren kanun,tüzük,yönetmelikleri ve diğer yayınları takip etmek ve gerektiğinde yetkili mercilere görüş bildirip kamu oyunu aydınlatmak.
 • Haksız kazanç temin etmek amacına yönelik aşırı fiyat artışı yaratanlara karşı meslektaşların menfa atlarını korumak amacı ile ilgililer  nezdinde teşebbüslerde bulunmak ve kamu oyunu aydınlatmak.
 • İnşaat sektörünün sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını bulmak,bu sayede ucuz standart konut ve işyeri üretiminin sağlanması için ilgili ve yetkili Bakanlıkların,Vilayet,Belediye ve diğer kuruluşların katılacak imar kurultayı toplantısına çalışmak ve gerçekleştirmek.
 • İnşaat malzemelerinin kalite kontrolünü yaparak ilgilileri ve yetkilileri uyarmak.
 • İnşaatçıların arasında mesleki alış-verişlerin sağlanması amacı ile kooperatifler kurmak,veya mevcut kooperatifleri geliştirmek için teşebbüslerde bulunmak.
 • Mesleki kurslar açmak veya açtırmak,kursu başarı ile bitirenlere sertifika vermek.
 • Dernek ihtiyacı için araç, gayrimenkul almak,kat irtifakı kurmak,bağımsız bölümler teşkil etmek veya gayrimenkulları, araçları satmak kiralamak ve kiraya vermek.                 
 • İnşaat işleri ile ilgili diğer derneklerin veya meslek teşekküllerinin çıkaracakları fiyat listelerinde derneğimizin fikrini temin etmeye çalışmak,onlarla meslektaşları ilgilendiren konularda ,fiyatlarda karşılıklı fikir alışverşinde bulunmak,mutabakatlar sağlamak,anlaşmalar imzalamak.
 • Mesleki dayanışmayı sağlamak,üyelerin resmi veya özel kuruluşlarla sürtüşmesiz diyalogunu temin etmek için gerektiğinde Belediye,Vilayet veya herhangi resmi  veya özel kuruluşlarla anlaşmalar, protokoller imzalamak.
 • Siyasetle hiçbir zaman uğraşmamak.               

 

DerneğinFaaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerinibenimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğükoşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkınasahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'deyerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetimkurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklindekarara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabuledilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
İnşaat Mühendisi veya Mimar olmak,inşaat işiyle uğraşan Makine Mühendisi veyaElektrik Mühendisi olmak veya resmi ihalelere girme şartlarına haiz olmak veyönetim kurulunca üyelik için müracaat edenin müteahhitliği meslek edinmişolduğu kanaatine varılmış olması.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerineyönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetimkurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

ÖZEL ŞARTLAR: 

  • İki dernek üyesi tarafından takdim edilmiş olmak,
  • Dernek tarafından basılı olarak hazırlanmış üye kayıt fişini doldurarak imza etmek ve üyeliğe kabulü için derneğe tevdi etmek.
  • Yıllık aidatı derneğe ödemeyi kabul etmek.
  • Üye olmanın genel ve özel şartlarına haiz kimseler yönetim kuruluna müracaatla üye olmalarını isteyebilirler.Müracaat üzerine yönetim kurulunun vereceği kararla üyeliğe kabul veya ret edilirler.Yönetim Kurulunca üyelere sıfatları tasrih edilmek suretiyle sertifika verilir.Bu sertifikalar yılın son ayında vize edilir.Yönetim Kurulunca üyeliği herhangi bir sebeple kabul edilmeyenlerin genel kurula müracaat hakları mahfuzdur. 

    

 Üyelikten Çıkma
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkmahakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemlerisonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarınısona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5-Derneğin gayesine aykırı hareket ettiği tespit edilen üye yönetim kurulunundisiplin kuruluna sevki ve akabinde disiplin kurulunun kararı ile,
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernekmalvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları
Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,  

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve ToplantıUsulü
Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğekayıtlı üyelerden oluşur.Olağan genel kurul kuruluş işlemleri tamamlandıktansonra ilk altı ay içinde yapılır.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya derneküyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstütoplanır.
Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kuruluncabelirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusuüzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerdeyapılamaz.

Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en azonbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmekveya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıyaçağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa,ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlktoplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış gündenfazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geribırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilktoplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkincitoplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılmasızorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göreyeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzükdeğişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıylatoplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumundaikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazırbulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlikbelgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecekgörevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenenlistedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetimkurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısısağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerindivan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerininkarşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıdahazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenenkonuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmakzorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oykullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulubaşkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divanbaşkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetimkurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kurulunayedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetimkurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açıkolarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlarınveya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş birkaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarakbelirlenen oylardır.
Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şukadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılanüyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp kararabağlanır.   
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulununibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerekkabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcuttaşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacakyöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve buhususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8-Derneğin fesih edilmesi,
9-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
10-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerinegetirilmesi,
Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklısebeplerle her zaman görevden alabilir.
Yönetim Kurulu tarafından verilecek ihraç ve istifa kararlarını tetkik veneticelere göre ittihası,
Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemişolan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genelkurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümüyaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıyaçağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması iletoplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ilealınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalmaolduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleringöreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçınayetki vermek,
2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek dönemeait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulonayına sunmak
4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal ve araç satın almak, derneğe aittaşınır ve taşınmaz malları araçları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesisettirmek,
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço vegelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunudüzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkilerikullanmak,

DenetimKurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulcaseçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalmaolduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeleringöreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacıngerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusundafaaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernektüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilenesas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetimsonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurulasunar.
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

DerneğinGelir Kaynakları  

  Madde13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üye aidatı ve giriş aidatı yönetim kurulunca belirlenir.Yönetimkurulu bu miktarı arttırmaya,eksiltmeye veya almamaya yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış veyardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmekamacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.   
8-Kurs ve Kira gelirleri.   

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 14-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin2011 yılı için 154.800,00 TL'yi aşması durumunda takip eden hesap dönemindenbaşlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıdabelirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabıesasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilançoesasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıcaVergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasauygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdakigibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftereyazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğegiriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş veyıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarasıile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalarıdosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmaksuretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ilekullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranlarınkayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açıkve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bubelgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iadeettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce ildernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerinkullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdikiyapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekliform yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yılyeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) İşletme Hesabı Tablosudüzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama GenelTebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) AlındıBelgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsilihalinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeleralındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibiharcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncümaddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göregider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler YönetmeliğiEK-13'te örneği bulunan) Gider Makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmetteslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) Ayni Yardım TeslimBelgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacakbedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneğibulunan) Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

AlındıBelgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri (DerneklerYönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla,matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması,deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındıbelgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bualındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkinhususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmeksuretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecekkişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (DerneklerYönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) Yetki Belgesi  dernek tarafından üçnüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetkibelgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ileilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde derneklerbirimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetkibelgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelirtahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda DerneklerYönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklıkalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 16-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve giderişlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler YönetmeliğiEK-21'de sunulan) Dernek Beyannamesi dernek yönetim kurulu tarafındandoldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafındanmahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü         
Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz güniçinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedeküyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te sunulan)  Genel Kurul SonuçBildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğinebildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genelkurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekliile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmışörneği.
Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde(Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) Taşınmaz Mal Bildirimi'ni doldurmaksuretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgiliBildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ileyürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği(Dernekler Yönetmeliği EK- 23'de gösterilen) Proje Bildirimi'ne eklenerek, protokoltarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğineverilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler YönetmeliğiEK-24'te belirtilen) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi; genel kurul toplantısıdışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler YönetmeliğiEK-25'te belirtilen) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi doldurulmaksuretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğinebildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genelkurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekindemülki idare amirliğinebildirilir                                                          
Derneğin İç Denetimi
Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulutarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına dadenetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetimkuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadankaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimigerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerdedenetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DerneğinBorçlanma Usulleri     
Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmekiçin ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakitolarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ilekarşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşüreceknitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkıbulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyletoplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, butoplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısınıniki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oykullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda  tüzükdeğişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
Madde 21-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkıbulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyletoplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, butoplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısınıniki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıyakatılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genelkurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.


Tasfiyeİşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarınıntasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Buişlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sonaerme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içindebütün işlemlerde dernek adında İnşaat Müteahhitler Derneği ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarınıntasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe aitdefterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ilediğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağabağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıdabulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğinalacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesive borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları,genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yerbelirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiğitarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiyeişlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen eksüreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasınımüteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernekmerkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıyatasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kuruluüyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine deverilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

     Hüküm Eksikliği
Madde 22
-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, TürkMedeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği veilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır

MADDE 23
DERNEK KURUCU ÜYELER

 ADI SOYADI

Sami ARİFER

Zeki HARAL

Fuat KOYLAN

Ebubekir EYCE

Halis ÜZÜMCÜ

Şeref ÇAPAR

Mesut TOMBULCA

                     


X